LBSL-omlauget

Vedtægter for Ladby Skibslaug

godkendt på den ordinære generalforsamling 27-02-2020

§ 1 stk. 1

Foreningens navn: Ladby Skibslaug

§ 1 stk. 2

Foreningens Hjemsted: Kerteminde Kommune

§ 2 stk. 1                                                    

Foreningen er en upolitisk forening, hvis formål er at vedligeholde og sejle med rekonstruktionen af det oprindelige Ladbyskib samt drive folkeoplysende arbejde i den sammenhæng.

§ 2 stk. 2

Foreningen samarbejder med Vikingemuseet Ladby.

§ 2 stk. 3

Som medlem kan optages alle, der har interesse i at opfylde foreningens formål. Der kan optages såvel enkeltpersoner som grupper. Hver gruppe har én (1) stemme ved generalforsamlingen, repræsenteret ved en af gruppen valgt kontaktperson. Foreningens bestyrelse vurderer, hvornår der er tale om grupper.

§ 2 stk. 4

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af skibslauget. Beslutningen om eksklusion skal forelægges på en generalforsamling, såfremt det ekskluderede medlem forlanger det.

§ 3 stk. 1

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts med mindst 4 ugers varsel. Forslag til punkter på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Endelig dagsorden med indkomne forslag og regnskab samt budget udsendes senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 3 stk. 2

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab og budget.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Fremlæggelse af medlemsstatistik
 6. Indkomne forslag
 7. Valg i henhold til vedtægterne.
 8. Sommerens aktiviteter/sejlplan
 9. Eventuelt
 10. Generalforsamling vælger bestyrelsen, som består af 4 - 7 medlemmer (formand, kasserer og 2 - 5 øvrige medlemmer) samt 2 suppleanter.
 11. Bestyrelsesmedlemmer er valgt for 2 år og suppleanter for 1 år.
 12. Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen, således at formand er på valg ulige år og kasserer er på valg lige år.
 13. Hvis valget af øvrige bestyrelsesmedlemmer har til resultat, at mere en halvdelen af de øvrige medlemmer først er på valg igen efter 2 år, er den/de sidst valgte øvrige medlemmer kun valgt for 1 år så det sikres at halvdelen af øvrige medlemmer er på valg hvert år.
 14. Ved frafald i bestyrelsen træder en suppleant ind i bestyrelsen. Hvis formand eller kasserer falder fra konstituerer bestyrelsen sig for resten af året og posten besættes ved valg ved førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling for resten af den oprindelige periode.
 15. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med nyvalg til bestyrelsen på dagsordenen, når bestyrelsen består af 3 medlemmer eller færre.
 16. Er det ved en generalforsamling ikke muligt at få valgt en bestyrelse som beskrevet under pkt. 1, kan lauget fortsætte med en bestyrelse på minimum 3 medlemmer (formand, kasserer og 1 øvrigt medlem) uden suppleanter. Denne bestyrelse har til opgave at videreføre verserende sager og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor opløsning af lauget er et punkt på dagsordenen, hvis en bestyrelse som beskrevet under pkt. 1, ikke kan vælges.

§ 3 stk. 3

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller når halvdelen af medlemmerne ved underskrift fremsender skriftligt ønske herom med opgivelse af dagsorden.

§ 3 stk. 4

Til ændring af vedtægterne kræves almindeligt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

§ 3 stk. 5

Foreningens kommunikation med medlemmerne foregår primært ved digitale medier. Medlemmer, der ikke har adgang til digitale medier, skal meddele dette til bestyrelsen. Disse medlemmer vil få indkaldelse til generalforsamlingen og andre vigtige meddelelser pr. brev.

§ 4 stk. 1

Bestyrelses sammensætning

§ 4 stk. 2

Generalforsamlingen vælger hvert år revisor og revisorsuppleant.

§ 4 stk. 3

Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 4 stk. 4

Bestyrelsen varetager foreningen anliggender og bestyrer dens midler i overensstemmelse med formålsparagraffen.

§ 4 stk. 5

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens midler.

§ 4 stk. 6

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes af formanden.

§ 4 stk. 7

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 4 stk. 8

Beslutningsreferater fra bestyrelsesmødet gøres tilgængelige for medlemmerne.

§ 5 stk. 1

Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 5 stk. 2

Kassereren administrerer alle foreningens indtægter og udgifter

§ 5 stk. 3

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Kontingent for grupper, fastsættes af bestyrelsen.

§ 5 stk. 4

Formand og kassereren tegner foreningen.

§ 6 stk. 1

Opløsning af foreningen kan kun ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede medlemmers stemmer.

§ 6 stk. 2

Afvikling af lauget påhviler mindst 3 kuratorer, som den opløsende generalforsamling vælger.

Laugets passiver/gæld indfries. Effekter/aktiver i laugets eje kan indgå som en del af indfrielsen.

Et evt. overskud og evt. resterende effekter/aktiver efter indfrielsen gives til et eller flere vikingeskibsprojekter eller -laug i Danmark.

Bestyrelse 2020

Gerhard Neppl, bestyrelsesformand 

Mobil: 6093 8899

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Gerhard 

Niels Uffe Jørgensen, kasserer og

Laugets Skipper.

Mobil: 65351802

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Niels Uffe Jørgensen

Marianne Sternkopf, bestyrelsesmedlem

Mobil: 2536 7423

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Ole Jepsen, bestyrelsesmedlem

Mobil: 4128 1571

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Ole Jepsen 

Egon Jensen, bestyrelsesmedlem

Hjemmeside-ansvarlig

Mobil: 2882 7553

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

Egon Jensen 

Annette Fuhr, bestyrelsesmedlem   

Mobil: 60218884

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annette Fuhr                                      

Ellie Vanelli, suppleant   

Ellie Vanelli 2

Peder Toftgaard, suppleant 

Peder Toftgaard

 

Formand for aktivitetsudvalg

Anne Marie Vognsen 

Øvrige oplysninger:

Laugets bankkontonr:  6864  1049306

MobilPay  82303

Kalenderen bliver løbende opdateret.
Med forbehold for vejr og vind.

13 februar kl. 19.00 – 21.00 Gruppemøde med Niels Uffe
27 februar kl. 19.00 – 21.00 Generalforsamling i Flødstrup Præstegård Kertemindevej 27, 5540 Ullerslev
12 marts kl. 19.00 – 21.00 Gruppemøde med Niels Uffe
21 marts kl. 10.00 – 16.00 Besøg på Nyborg Slot Rundvisning kl. 11.00
6 april kl. 19.00 Bestyrelsesmøde
25 april kl. 09.00 – 14.00 Arbejdslørdag
2 maj kl. 9.00 - 15.00 Søsætning
4 maj kl. 19.00 Bestyrelsesmøde
7 maj kl. 17.00 – 19.00 oprigning Skib
10 maj kl. 10.00 – 15.00 oprigning Skib
14 maj kl. 17.00 – 19.00 Torsdags sejlads
14 maj kl. 17.00 – 19.00 Torsdags sejlads Kristi Himmelfart
24 maj kl. 14.30 - 19.00 Søndags sejlads
28 maj kl. 17.00 – 19.00 Torsdags sejlads
4 juni kl. 17.00 – 19.00 Torsdags sejlads
7 juni kl. 14.30 - 19.00 Søndags sejlads
8 juni kl. 19.00 Bestyrelsesmøde
11 juni kl. 17.00 – 19.00 Torsdags sejlads
18 juni kl. 17.00 – 19.00 Torsdags sejlads
21 juni kl. 14.30 - 19.00 Søndags sejlads
25 juni kl. 17.00 – 19.00 Torsdags sejlads
2 juli kl. 17.00 – 19.00 Torsdags sejlads
5 juli kl. 14.30 - 19.00 Søndags sejlads
9 juli kl. 17.00 – 19.00 Torsdags sejlads
12 juli kl. 08.00 – 18.00 Skib ud undersejling kl. 16. 10
13 – 17 juli kl. 09.00 – 16.00 Sejlads i Kerteminde Bugt
18 – 24 juli Sejlads Togt
25 juli kl. 09.30 – 18.00 Skib ind undersejling kl. 13.00
16 august kl. 14.30 - 19.00 Søndags sejlads
20 august kl. 17.00 – 19.00 Torsdags sejlads
22 august kl. 10.00 – 17.00 Munkebo Vikingedag
27 august kl. 17.00 – 19.00 Torsdags sejlads
30 august kl. 14.30 - 19.00 Søndags sejlads
3 sep. kl. 17.00 – 19.00 Torsdags sejlads
7 sep. kl. 19.00 Bestyrelsesmøde
10 sep. kl. 17.00 – 19.00 Torsdags sejlads
13 sep. kl. 14.30 - 19.00 Søndagssejlads
17 sep. kl. 17.00 – 19.00 Torsdags sejlads
24 sep. kl. 17.00 – 19.00 Torsdags sejlads
27 sep. kl. 14.30 - 19.00 Søndags sejlads
1 oktober kl. 17.00 – 19.00 Torsdags sejlads
5 oktober kl. 19.00 Bestyrelsesmøde
10 oktober kl. 09 – 16.00 Optagning af Skib
7 december kl. 19.00 Bestyrelsesmøde

Smedje

smedje

Vinterarbejde

Vinterarbejde

Bordmontering

bordist2